นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณหรือความปลอดภัยของคุณอย่างที่เข้าใจ และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัส เช่น 'โทรจัน' แต่อย่างใด เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ 'จดจำ' คุณและวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่คุณกลับมาเข้าชมอีก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก

หากคุณต้องการทราบเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม มีข้อมูลมากมายพร้อมให้คุณศึกษาในระบบออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ https://www.aboutcookies.org/

ข้อตกลงผู้ใช้

หากคุณตกลง ถือว่าคุณยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าประสบการณ์การใช้งานของคุณจะเป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร

 

เราใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูล

อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านช่องทางต่างๆ ของพีระโมโตสปอร์ต ดังนี้

  • การลงทะเบียนภายในเว็บไซต์

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

 หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ 

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราถือว่าท่านยอมรับ ให้ความยินยอม และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายนี้แล้ว

 

 เราใชัข้อมูลอย่างไร 

โดยทั่วไป เราอาจรวมข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านโดยวิธีการต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นฐานข้อมูลของลูกค้าแต่ละท่าน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปในทางที่ท่านอาจคาดหมายได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ท่านขอรับ หรือตกลงจะรับให้กับท่าน
  • ส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) จดหมาย หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษหรือรายการการส่งเสริมการขาย ส่วนลด ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เราเห็นว่าท่านอาจสนใจ โดยอาจส่งในนามของเราหรือในนามของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านแจ้งให้เราทราบว่าไม่มีความประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
  • เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด และ
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เช่น วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้และวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

พีระโมโตสปอร์ต สงวนสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ
ตามความจำเป็นหรือตามที่ได้รับการร้องขออย่างสมเหตุสมผล

 (1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หมายศาล คำสั่งหรือคำชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการ หรือคำขอใดๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 (2) เพื่อป้องกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์

 (3) เพื่อปฏิบัติตามคำขอหรือรายการธุรกรรมของท่าน

 (4) เพื่อให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนทางกฎหมายใดๆ หรือการสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ หรือ

 (5) เพื่อปกป้องสิทธิของพีระโมโตสปอร์ต บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินหรือความปลอดภัย หรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใด หรือความปลอดภัยของผู้ใช้ของพีระโมโตสปอร์ต

การยกเลิกรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS)

ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และข้อเสนอต่างๆ ของเรา

สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมล์ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ผ่านลิงค์สำหรับยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร (Unsubscribe Link) ที่อยู่ในอีเมล์ข้อมูลข่าวสารที่เราส่งให้ท่าน หรือจากลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://offer.peeramotosports.co.th/unsubscribesms

ความปลอดภัยของข้อมูล

พีระโมโตสปอร์ตจะดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการดังนี้

 (ก) ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พีระโมโตสปอร์ตเก็บรักษาถูกใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์ และการสูญหาย และการเข้าถึง การแก้ไข หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต และ

 (ข) ทำลายหรือลบอัตลักษณ์จากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นถาวรในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกใช้ประโยชน์ใดๆ แล้ว

 

บริษัท พีระโมโตสปอร์ต จำกัด

28/3-5 ถนนยิงเป้า ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ประเทศไทย