<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735265420271308&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ด้วยเงินเดือนของคุณ คุณสามารถเป็นเจ้าของคาวาซากิรุ่นไหนได้บ้าง

หากคุณอยากรู้ว่าด้วยเงินเดือนของคุณ คุณสามารถเป็นเจ้าของคาวาซากิรุ่นไหนได้บ้าง คลิกเริ่มเลยcalculator 2